Nieuws

 • Douzastraat 42 schittert op gemeentelijke Monumentenlijst

  (12-11-2018)

  Er wordt hard gewerkt aan Douzastraat 42. Nog even en het pand staat er weer schitterend bij. Sinds kort als gemeentelijke monument. Met veel genoegen overhandigde wethouder Marie José Fles maandag 12 november 2018 het symbolische monumentenschildje aan de trotse eigenaren. Samen hingen ze het op. Ook overhandigde ze de gemeentelijke subsidie, als tegemoetkoming in de restauratiekosten.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over eerste voetbalwedstrijd

  (08-11-2018)

  De allereerste Nederlandse voetbalwedstrijd vond plaats in Noordwijk en Noordwijkerhout. Met andere woorden. De Nederlandse voetbalgeschiedenis start in 1789 in de nieuwe gemeente Noordwijk. Daar moet de nieuwe gemeente wat mee.

 • Gemeente beëindigt samenwerking KondorWessels/Bever Holding

  (08-11-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Noordwijk op de hoogte gesteld van de beeindiging van de samenwerking met KondorWessels/Bever Holding.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk Nicolaas Barnhoornweg

  (08-11-2018)

  Het geld voor de vernieuwing museum Noordwijk is bedoeld voor onderhoud van de woning aan de Nicolaas Barnhoornweg 44.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over herinrichting Jeroensplein

  (08-11-2018)

  Hoe lang gaat de herinrichting van het Jeroensplein nog duren? Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen over dit project beantwoordt.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Ondernemersfonds

  (06-11-2018)

  De toekomst van het ondernemersfonds. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van CDA Noordwijk geeft het college aan hoe die er uit kan zien. Maar hoe zit het met het draagvlak?

 • Wonen waar gewoond moet worden

  (30-10-2018)

  Het recreatief gebruik en verhuur van woningen in Noordwijk is in opmars. Hoe verhoudt het toeristische belang zich tot het belang van de inwoners? De gemeente werkt aan regels om ervoor te zorgen dat Noordwijk woont waar gewoond moet worden.

 • Archeologisch onderzoek op Offem Zuid

  (29-10-2018)

  Ook op het terrein van Campri wordt volop gewerkt. Dit zijn werkzaamheden die nodig zijn om de grond geschikt te maken voor bouw van nieuwe woningen.

 • Vragen en antwoorden: verkeer rond Offem Zuid

  (29-10-2018)

  Met de komst van een nieuwe woonwijk ontstaan er vragen op verschillende gebieden. Deze keer vragen en antwoorden over het onderwerp verkeer rondom de nieuwe woonwijk Offem Zuid.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk fusie

  (23-10-2018)

  CDA Noordwijk heeft schriftelijk vragen gesteld over de fusie en de inrichting van de ambtelijk organisatie. Het college heeft ze deze week beantwoord. Een mooi inkijkje.

 • Stembureauleden en stemmentellers gezocht

  (23-10-2018)

  Bent u geïnteresseerd in politiek en verkiezingen? En vindt u het leuk om een dagje te helpen als stembureaulid of stemmenteller? Dan zoeken wij u!

 • Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

  (19-10-2018)

  De kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018 zijn officieel bekend gemaakt door de voorzitter van het centraal stembureau.

 • Maatschappelijke consultatie ontwikkeling Schiphol en Omgeving

  (17-10-2018)

  De maatschappelijke consultatie ontwikkeling Schiphol en Omgeving is gestart. Ook Noordwijk is van harte uitgenodigd om mee te doen. 

 • Z-ambassadeurs bestrijden troep nu ook te water

  (17-10-2018)

  Al enkele jaren ruimt een groep betrokken Noordwijkse vrijwilligers door anderen achtergelaten afval (zwerfafval) op. Ook als dit in het water ligt. Bekend is dat afval afval aantrekt; hoe meer afval ergens ligt, hoe makkelijker men er meer afval achterlaat. Het omgekeerde geldt echter ook: hoe schoner de omgeving, hoe minder afval er wordt achtergelaten. Met die filosofie ruimen de zogenaamde Z(werfafval)-ambassadeurs vrijwillig in hun buurt zoveel mogelijk zwerfafval op.

 • College beantwoordt vragen LSN over korting Gemeentefonds

  (17-10-2018)

  “Wat gaan de gemeenten Noordwijk én Noordwijkerhout doen in aanloop naar 2019 en navolgende jaren om met de onvermijdelijke gemeentebezuinigingen niet de inwoners te treffen?”

 • College beantwoordt vragen VVD Noordwijk over belasten verduurzaming

  (17-10-2018)

  College Noordwijk beantwoordt vragen VVD Noordwijk over zonnepanelen en het mogelijke effect op het bepalen van de WOZ-waarde.

 • Gesterkt door moties op voor hoogwaardig openbaar vervoer

  (17-10-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders voelt zich gesterkt door de twee moties van de gemeenteraad die aansporen tot structurele verbetering van het openbaar vervoer binnen deze streek.

 • Verkeersveiligheid in Noordwijk

  (17-10-2018)

  Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. De gemeenteraad van Noordwijk vindt het belangrijk dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Het kan altijd beter. Het college is het daarmee eens en heeft onlangs duidelijk gemaakt welke acties er zijn uitgevoerd.

 • Levendige rotondes door sponsoring?

  (17-10-2018)

  Levendige en meer aantrekkelijke rotondes. Om dat te bereiken zou de gemeente er wellicht goed aan doen de gemeentelijke rotondes te laten sponsoren of te verhuren. Maar het is geen goed idee vindt het college.

 • Kennisgeving geldigheid kandidatenlijsten en lijstnummering

  (12-10-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 november 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Noordwijk maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

  •          de geldigheid van de kandidatenlijsten
  •          het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  •          het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering

  en de nummering van de kandidatenlijsten heeft plaatsgehad op het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk voor een ieder ter inzage is gelegd.

 • College beantwoordt D66 vragen over afdoening motie Vrijwillige Monumenten

  (12-10-2018)

  “Bent u thans, gelet op het voorgaande, voornemens om uitvoering te geven aan de motie Vrijwillige Monumenten door nog lopende gevallen waarin sprake is van bezwaren van de eigenaar, eerst aan de Raad voor te leggen?” Dit wil D66 van het college weten. De partij heeft er schriftelijke vragen over gesteld. De vragen gaan vooral over de manier van werken bij de totstandkoming van de gemeentelijke monumentenlijst. En de controle hierop.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over advertenties

  (11-10-2018)

  “Graag een compleet overzicht van alle volgende ingezonden mededelingen van deze serie 'Terugblik & Vooruitblik’ met datum plaatsing, het onderwerp, welke wethouder aan het woord en de totale kosten”. Dat wil CDA Noordwijk van het college weten. De partij stelde er schriftelijke vragen over.

 • Plaatsing telslangen in Noordwijk

  (11-10-2018)

  Op vrijdag 5 oktober 2018 zijn er op meerdere locaties in Noordwijk telslangen geplaatst. Naar aanleiding van klachten van inwoners laat de gemeente gedurende twee weken de snelheid meten op verschillende wegen.

 • Offem Zuid: wijzigingsplan verwijderen geurzone en archeologie 2

  (26-09-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het wijzigingsplan ‘verwijderen geurzone en waarde archeologie 2’ voor de bestemmingsplannen Offem Zuid en Landelijk Gebied ongewijzigd is vastgesteld. De officiële publicatie staat op de website www.overheid.nl.

 • Gemeente en Rijnland tekenen overeenkomst over samenwerking Parallel Boulevard

  (24-09-2018)

  Gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan een droge, veilige en aantrekkelijke leefomgeving rondom de Parallel Boulevard. Daar hebben beide partijen afspraken over gemaakt. Deze staan in een bestuurlijke overeenkomst. Deze tekenden zij op dinsdag 18 september 2018.

 • In gesprek met betrokkenen Parallel Boulevard: terugblik op informatiebijeenkomst

  (24-09-2018)

  Zo’n 40 betrokkenen bezochten de 1e informatiebijeenkomst over het gezamenlijk plan voor de aanleg van de drain en het herinrichten van de Parallel Boulevard. Inwoners gingen aan kennistafels in gesprek met de experts. Zij konden hun zorgen delen met gemeente en hoogheemraadschap. Ook konden zij zich gelijk aanmelden voor keukentafelgesprekken. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

 • Kandidaatstelling herindelingsverkiezingen

  (14-09-2018)

  Op 8 oktober 2018 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk.

 • Ruimtevaart krijgt 26 miljoen euro extra ondersteuning

  (07-09-2018)

  De Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk geven gezamenlijk met € 26 miljoen een extra impuls aan de Nederlandse ruimtevaartsector. De bijdrage gaat naar de Space Campus Noordwijk. Daar werken bedrijven en onderzoekers aan open innovaties voor en vanuit de ruimtevaart.

 • Regionale Woonagenda 2017 in werking

  (07-09-2018)

  Het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland neemt nog steeds toe.
  Daarnaast verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en steeds kleinere gezinnen.

 • Tientallen miljoenen voor bollenlandschap van de toekomst

  (31-08-2018)

  Voorstel vanuit Duin- en Bollenstreek voor een Regiodeal met het Rijk om ons bollenlandschap helemaal geschikt te maken voor de toekomst. Met aandacht voor duurzaamheid, recreatie en biodiversiteit.

 • Onderzoek geeft uitsluitsel. Het is niet de schedel van Sint Jeroen

  (29-08-2018)

  Hij zit er niet bij. De schedel van Jeroen. De katholieke cultfiguur die Noordwijk Binnen koestert. Grondig wetenschappelijk onderzoek aan de recente opgravingen heeft dat uitgewezen.

 • Bedrijfsrechercheonderzoek bevestigt eerdere bevindingen

  (28-08-2018)

  Burgemeester Jan Rijpstra heeft op dinsdag 28 augustus 2018 het college en de raad geïnformeerd over de uitkomst van het vervolgonderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche.

 • Aanduidingen van politieke partijen geregistreerd

  (23-08-2018)

  Op 21 augustus 2018 zijn 3 aanduidingen van politieke partijen geregistreerd. Het betreft de aanduidingen NZLokaal, PUUR, en Lijst Salman Noordwijk. Een aanduiding is de naam van een partij die bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet komt te staan.

 • Basisregistratie personen en geheimhouding van persoonsgegevens

  (23-08-2018)

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen. Wat betekent dat? Waarmee moet u rekening houden?

 • Avond over de omgevingsvisie. Met welk idee of initiatief laat jij de sterren stralen?

  (14-08-2018)

  Op woensdag 5 september 2018 is er een informatieavond over de geactualiseerde omgevingsvisie. Ook jij bent van harte welkom. Op naar een leuke en informele avond om elkaar te inspireren.

 • De ruimte in geschoten. Noordwijkse vuurtoren in de ‘lanceersteigers’

  (10-08-2018)

  Op maandag 13 augustus 2018 starten de onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren in Noordwijk aan Zee. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de vuurtoren binnen zes weken worden opgeknapt.

 • College beantwoordt vervolgvragen Lijst Salman Noordwijk gasloos maken bestaande woningen

  (09-08-2018)

  “Waar liggen de prioriteiten van de gemeente Noordwijk voor wat betreft het gasloos maken van bestaande woningen?” Dat wil Lijst Salman Noordwijk graag van het college vernemen. Het zijn vervolgvragen die alles te maken hebben met de grote uitdaging waarvoor Nederland staat. We moeten van het aardgas af en op andere manieren ons huis verwarmen, koken en warm water maken.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over niet-gekwalificeerde verpleegkundigen

  (07-08-2018)

  Zijn er ook in Noordwijk niet-gekwalificeerde verpleegkundigen aan het werk? Mensen die zonder de juiste diploma’s op zak aan de slag gaan. En zorg verlenen aan ernstig zieken of kwetsbare mensen. Die vraag heeft PUUR Noordwijk aan het college gesteld. De vragen zijn inmiddels beantwoord.

 • College beantwoordt vragen PvdA-Groen Links over krantenbericht onderzoek bijstandsfraudeur

  (07-08-2018)

  Wat zijn de kaders voor een onderzoek naar bijstandsfraude? Bent u het met de fractie PvdA-Groen Links eens dat hier voor alle partijen duidelijkheid noodzakelijk is?

 • Bijscholing over nieuwe doelgroepen van nieuwe taken

  (20-07-2018)

  De afgelopen maand zijn op 4 locaties in de Bollenstreek introductiecursussen gehouden voor gemeentelijke medewerkers en medewerkers van maatschappelijke organisaties en partners. In het kader van de maatschappelijke zorg en beschermd wonen krijgt de gemeente op termijn meer taken en verantwoordelijkheden. De introductiecursus is een eerste stap in de voorbereiding hierop.

 • Offem Zuid: ontwerp wijzigingsplan verwijderen geurzone en waarde archeologie 2 - ter inzage

  (17-07-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘verwijderen geurzone en waarde archeologie 2 bestemmings-/en uitwerkingsplan Offem Zuid en gedeeltelijk verwijderen geurzone bestemmingsplan Landelijk Gebied’ ter inzage ligt. De officiële publicatie staat op de website www.overheid.nl

 • Constructief gesprek tussen gemeente en Stichting FEIN

  (11-07-2018)

  Afgelopen weekend werd de vuurwerkshow voor de boulevard van Noordwijk door burgemeester Jan Rijpstra afgelast vanwege de code rood die van kracht was. Dit op advies van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Stichting FEIN, de organisator van zomerevenementen in Noordwijk, stuurde een brief naar de gemeente omdat zij het niet eens was met deze beslissing.

 • Aan tafel. Wijkavond Calorama en Kern binnen Noord

  (11-07-2018)

  Maandagavond 9 juli 2018 was de wijkavond Calorama en de Kern binnen Noord. Het werd een fijne wijkavond waar openhartig werd gesproken over heel herkenbare vraagstukken.

 • Hoe combineer je werk en mantelzorg?

  (11-07-2018)

  Wethouders Marie José Fles, Jolanda Langeveld en Arno van Kempen bezochten begin juli 2018 zorgorganisatie ’s Heeren Loo in Noordwijk om met werkgevers en werkende mantelzorgers in gesprek te gaan over het combineren van werk en mantelzorg. Het werkbezoek vond plaats in het kader van het Bollenstreekbrede project Mantelzorg werkt! in gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen.

 • College beantwoordt vragen VVD Noordwijk over Bronsgeest

  (04-07-2018)

  “Op basis van welk onomkeerbaar raadsbesluit communiceert u met genoemde stelligheid/100 % zekerheid dat er zo'n 600 woningen op Bronsgeest worden gebouwd?”. Dat wil de VVD Noordwijk van het college weten. De partij heeft naar aanleiding van berichtgeving schriftelijke vragen gesteld.

 • Presentatie resultaten onderzoek parkeervarianten Aan Zee

  (29-06-2018)

  De Noordwijkse kustzone kan mooier. Maar hoe zet je de zaak in beweging? Om de gewenste kwaliteitsslag te maken moeten we eerst een oplossing bedenken voor het parkeren. Er zijn inmiddels 5 parkeervarianten onderzocht. Wethouder Hans Bakker presenteerde de beschikbare resultaten op donderdag 28 juni 2018 aan de raden en belangstellenden. 

 • Herinrichting Parallel Boulevard gecombineerd met drainage

  (18-06-2018)

  Het afgelopen jaar is het stil geweest rond de herinrichting van de Parallel Boulevard. Dit uitstel heeft te maken met de maatregelen rond de te hoge grondwaterstand in Noordwijk aan Zee. We gaan de Parallel Boulevard opnieuw inrichten. En tegelijkertijd een drain aanleggen onder de straat om de grondwaterstand te verlagen.

 • Jaarstukken 2017

  (15-06-2018)

  Zien wat het heeft gekost kost. Controleren of het college doet wat het heeft afgesproken. Daar maakt de gemeente verantwoordingsdocumenten voor. De jaarstukken gemeente Noordwijk. Het gaat om het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017. Ze zijn klaar voor de toets.

 • Nu inzetten op de sociale aspecten

  (12-06-2018)

  De noodverordening bracht de rust terug op en rond het Rederijkersplein. Nu is het tijd om aandacht te besteden aan de sociale aspecten. Burgemeester Jan Rijpstra heeft de buurt erover geïnformeerd.

 • Burgemeester Rijpstra: raddraaiers Rederijkersplein snel oppakken

  (06-06-2018)

  De afgelopen nachten was het erg onrustig rondom het Rederijkersplein. Een bouwkeet, prullenbak en een plastic container zijn in brand gestoken. Afgelopen nacht werd het absolute dieptepunt bereikt met het in brand steken van een tweetal bestelbussen en een bestelwagen.

 • Marië Fabbricotti wordt kwartiermaker / beoogd griffier

  (23-05-2018)

  Op 17 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Noordwijk Marië Fabbricotti benoemd als kwartiermaker / beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Op 31 mei zal de gemeenteraad van Noordwijkerhout hetzelfde besluit nemen.

 • Raad laat sterren botsen

  (24-04-2018)

  Noordwijk krijgt de 7 sterren steeds beter in de vingers. Eind april volgde de gemeenteraad de workshop Botsproeven om inzicht te krijgen in de impact van de 7 sterren uit de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 bij projecten of initiatieven.

 • Speciaal grondbeleid voor Offem Zuid

  (26-01-2018)

  De gemeenteraad stelde op donderdag 25 januari 2018 de nota over het beheer van de bodem in het plangebied Offem Zuid ongewijzigd vast. Deze nota bestaat uit 2 delen: A en B. In deel A staat algemeen beleid. Deel B gaat over specifiek beleid voor Offem Zuid. Alle 2 de delen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 • Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet. Herindelingsontwerp vastgesteld

  (21-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

Archief